every girl coud be a princess

رفته بودم سر حوض

تا ببینم شاید، عکس تنهایی خود را در آب...

آب در حوض نبود

ماهیان می گفتند:

هیچ تقصیر درختان نیست

ظهر دم کرده تابستان بود

پسر روشن آب، لب پاشویه نشست

و عقاب خورشید، آمد اورا به هوا برد که برد

+ تاريخ شنبه دوم دی 1391ساعت 17:17 نويسنده sara |

+ تاريخ شنبه دوم دی 1391ساعت 17:12 نويسنده sara |
نمیدانم زندگی چیست؟؟ اگر زندگی شکستن سکوت است سالهاست که من سکوت را شکسته ام۰ اگر زندگی خروش جویبار است سالهاست که من در چشمه ی جوشان زندگی جوشیده ام اما این نکته را فراموش نمی کنم که زندگی بی وفاست زندگی به من آموخت که چگونه اشک بریزم اما اشکانم به من نیاموخت که چگونه زندگی کنم

+ تاريخ شنبه دوم دی 1391ساعت 17:7 نويسنده sara |


مثل آن مسجد بین راهی تنهایم..

هر کس هم که می آید مسافر است..

می شکند هم نمازش را...

هم دلم را....

و میرود...


+ تاريخ شنبه دوم دی 1391ساعت 17:5 نويسنده sara |